Privacy

1ToDrive hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. 1ToDrive zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

1ToDrive

Als u via onze website, Facebookpagina of op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt dan geldt 1ToDrive (handelsnaam van 3D Salaris BV) als verantwoordelijke in de zin van de privacy regelgeving. Onze hoofdvestiging is gevestigd aan de Ekkersrijt 7025 te (5692 HB) Son en is geregistreerd bij de KvK onder het nummer 17187408.

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvingen en werknemers

Indien u bij 1ToDrive informatie opvraagt  of u aanmeldt voor een nieuwsbrief, vragen wij u onder meer om uw naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres. Als u zich inschrijft als werkzoekende of reageert op een vacature vraagt 1ToDrive ook om uw geboortedatum, nationaliteit, geslacht, gegevens over uw rijbewijs, uw werkvoorkeuren en uw CV. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen in het kader van door u af te leggen testen of via referentiechecks in de sollicitatieprocedure. Op het moment dat u voor 1ToDrive gaat werken, dan wel al bij ons werkt of hebt gewerkt dan zullen wij ook persoonsgegevens verwerken die nodig zijn in het kader van de personeels- en salarisadministratie, zoals BSN, kopie ID bewijs, bankgegevens, eventuele werkvergunning, gewerkte uren en overige benodigde gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties vallen contactgegevens van leveranciers, verkopers, medewerkers van opdrachtgevers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. 1ToDrive verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verstrekken o.a. de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 1ToDrive kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die tot dezelfde groep als 1ToDrive behoren, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin 1ToDrive hiertoe verplicht kan worden.

Doeleinden

1ToDrive verwerkt uw persoonsgegevens onder meer om:

 • te reageren op vragen en opmerkingen;
 • nieuwsbrieven te versturen;
 • u te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden en informatie over ons;
 • klachten en geschillen te behandelen;
 • uw geschiktheid te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar (tijdelijk) werk of een opdracht;
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden aan te gaan en uit te voeren;
 • de personeels- en bemiddelingsadministratie te beheren en te onderhouden;
 • een overeenkomst met een opdrachtgever aan te gaan en uit te voeren;
 • uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door middel van opleidingen en trainingen;
 • een beroep te kunnen doen op eventuele aanspraken op uitkeringen;
 • bedrijfsmedische zorg of bedrijfsmaatschappelijk werk te kunnen regelen;
 • te zorgen voor de benodigde verzekeringen;
 • accountantscontroles en audits uit te oefenen;


De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke verplichting, ter uitvoering van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of op basis van het gerechtvaardigd belang van 1ToDrive om haar diensten zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk uit te kunnen voeren. Wij zenden u alleen de nieuwsbrief toe met uw toestemming. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Cookies

Bekijk hier onze cookie policy. 

Bewaartermijn

De gegevens die u verstrekt bij uw inschrijving of reactie op een vacature bewaren wij tot één jaar na het laatste contact als er geen overeenkomst tussen u en 1ToDrive tot stand komt. Indien u niet meer door ons bemiddeld wilt worden, kunt u zich laten uitschrijven. De bewaartermijnen die wij hanteren zijn in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten en bewaartermijnen, zoals de fiscale bewaarplicht, dan wel langer indien dat nodig is voor de afhandeling van geschillen.

Beveiliging

1ToDrive doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een strikt beveiligingsbeleid dat periodiek wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

U heeft het recht 1ToDrive schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt ontvangt u van 1ToDrive binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien blijkt dat de door 1ToDrive verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u 1ToDrive verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:

1ToDrive
Ekkersrijt 7025
5692 HB Son
of
privacy@1todrive.com    

Aanpassen Privacy/Cookie policy

1ToDrive kan deze Privacy/cookie policy wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. We raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te bekijken.

Datum laatste wijziging: juni 2018